Houdt de historische
waarde in leven

Verkoop aan particulieren & zakelijk
Grote voorraad prachtig oud hout
Zelf uw hout uitzoeken

Algemene voorwaarden Historisch Hout

Historisch Hout
Bloeme weide 6
7448 PX Haarle
0548-549785
info@historischhout.nl
KVK: 65437438

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Historisch Hout uitgebrachte prijsopgaves en op alle overeenkomsten gesloten tussen Historisch hout en een wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij. Uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk bevestigd te zijn tussen beide partijen.

Artikel 2: Prijsopgaves en prijzen 

 1. Elke prijsopgave van Historisch Hout gebeurt op basis van beschikbaarheid van het materiaal uit voorraad, oftewel onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Dit houdt in dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan prijsopgaves en deze per definitie vrijblijvend zijn.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Prijsopgaves wat betreft materiaal op voorraad (zie ook lid 2.1) gelden in regel dertig dagen.
 4. Prijsopgaves betreffende hout worden berekend op basis van de bruto inhoud (kopmaat x lengte), inclusief eventueel zaagverlies. Eventuele transportkosten of andere bewerkingskosten worden niet opgenomen in prijsopgaves, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betalingen en levering 

 1. Leveringsplicht ontstaat slechts door schriftelijke orderbevestiging door Historisch Hout en tegen de prijzen en condities van de dag van opdracht

2.Bij specifieke/niet voorradige materialen die bestelt/ingekocht moeten worden dient een aanbetaling van 50% te geschieden. Dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Historisch Hout en de wederpartij.

 1. De wederpartij dient het volledige bedrag te betalen voor de levering, of ten tijde van de levering. Er wordt niet geleverd indien het volledige bedrag (nog) niet voldaan is.
 2. Transport is altijd exclusief lossen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport geschiedt op basis van beschikbaarheid. Wanneer er transport inclusief lossen is overeengekomen, wordt er naast de auto gelost. Het is Historisch Hout ten alle tijde voorbehouden enkel te lossen op een door de chauffeur geschikt geachte locatie.

Artikel 4. Opslag 

 1. De wederpartij dient het gekochte materiaal binnen 1 maand af te nemen. Na deze maand geldt een marktconform tarief voor op- en overslag.
 2. Opslag op het terrein van Historisch Hout gebeurt op risico van de wederpartij.

Artikel 5: Voorbehoud van eigendom en reclame 

 1. De geleverde materialen blijven eigendom van Historisch Hout, wanneer de wederpartij het volledig verschuldigde bedrag (nog) niet heeft betaald. Betaald betekent in deze dat het geld of contant overgedragen is, of overgedragen is via een pinapparaat of reeds op rekening van Historisch Hout staat.
 2. De wederpartij dient de materialen (inzake aantal, conditie, etc.) te controleren ten tijde van de levering. Wanneer de wederpartij materiaal wil reclameren, (alleen in het geval van een afwijkende levering) dient de wederpartij dit kenbaar te maken ten tijde van de levering, en wel door de reclame met reden, aan te tekenen op het ontvangstbewijs
 3. Elke reclamering die niet kenbaar is gemaakt zoals beschreven in 6.2 wordt niet in behandeling genomen.
 4. Gezien de aard van het materiaal heeft de wederpartij niet het recht te reclameren wanneer het materiaal onderhevig is aan kleine kleur en kwaliteitsverschillen.
 5. Historisch Hout gaat in de regel niet in op annuleringsverzoeken. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de overeenkomst geannuleerd worden

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 1. Al het materiaal van Historisch Hout wordt geleverd in de conditie waarin het bestaat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het staat wederpartij vrij de conditie en kwaliteit van de materialen te inspecteren voor het aangaan van de overeenkomst. Gezien de historische aard van het materiaal is Historisch Hout niet in staat om de conditie en/of toekomst van de materialen te garanderen. Dit houdt in dat er géén garantie wordt gegeven op de geleverde materialen. Historisch Hout is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maat, structuur, patroon, kleur, afwijkingen van fysieke eigenschappen welke door vroegere verwerking zijn ontstaan, mogelijke giftige verontreinigingen, uittreding van sediment, ongedierte, of blootstelling aan straling van geleverde producten. Wanneer de wederpartij een overeenkomst tekent met Historisch Hout accepteert het bij deze de materialen zoals mogelijk geïnspecteerd door de wederpartij: inclusief alle kenbare en niet-kenbare gebreken.
 2. Gezien de historische aard van het materiaal is Historisch Hout niet in staat de herkomst dan wel de houtsoort van onbewerkt materiaal te garanderen.
 3. Historisch Hout is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal of andere voorwerpen ten gevolg van bewerking of verwerking van het materiaal. Verwerking of bewerking van het materiaal gebeurt op eigen risico.

Artikel 7: Overmacht 

 1. Historisch Hout heeft het recht zich op overmacht te beroepen in alle situaties waarin buiten toedoen of intentie van Historisch Hout de levering van materialen of het naleven van de overeenkomst op een andere manier redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt of in ernstige mate wordt belemmerd. Voorbeelden van zulke situaties zijn: bijzondere weersomstandigheden, verstrekkende overheidsmaatregelen, brand, overstroming, import- of exportbelemmeringen of andere extreme omstandigheden. Wanneer een situatie van overmacht zich voordoet staat het Historisch Hout vrij de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren.

Artikel 8 Herroepingsrecht bij consumenten

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Dit geld alleen voor onze webshop producten. Maatwerk producten kunnen niet geretourneerd worden.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Historisch Hout, Bloeme Weide 6, 7448PX  Haarle, info@houthandelsalland.nl, 0548201013.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Indien de koper besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de koper, verkoper behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de koper.
 • Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maatwerk) van de koper.
 • Voorts behoeft verkoper uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
 1. het product en/of de producten niet gebruikt of bewerkt zijn
 2. het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
 3. het product en/of de producten ongebruikt en schoon zijn
 4. het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Historisch Hout en partijen. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.